Instructies voor annulering & Annuleringsformulier

A. Instructies voor annulering

Introductie

Consumenten, dat wil zeggen, individuen die handelen voor doeleinden die geheel of hoofdzakelijk buiten hun handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, hebben het recht om elk contract onder de volgende voorwaarden te annuleren:

 

Recht om te annuleren

U heeft het recht om dit contract binnen 30 dagen zonder opgave van redenen te annuleren.

De annuleringsperiode verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een derde partij, anders dan de vervoerder en door u aangewezen, de fysieke bezitting van de goederen verwerft.

Om het recht op annulering uit te oefenen, moet u ons (Nextrend GmbH, Weiherstrasse 1, 65439 Floersheim a. M., Duitsland, Tel.: +496145–598830, Fax: +496145–5988339, E-mail: [email protected]) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te annuleren door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail). U kunt het bijgevoegde model annuleringsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht. Let op: Het adres van het retourenmagazijn vindt u in Deel B.

U kunt ook elektronisch het model annuleringsformulier invullen en indienen, of een andere duidelijke verklaring op onze website https://support.bernstein-badshop.de/hc/nl/requests/new?ticket_form_id=20820687177105. Als u van deze optie gebruikmaakt, zullen wij u onverwijld een ontvangstbevestiging van een dergelijke annulering op een duurzaam medium (bijv. per e-mail) verstrekken.

Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, is het voldoende als u uw mededeling betreffende de uitoefening van het recht op annulering vóór het verstrijken van de annuleringsperiode verstuurt.

 

Gevolgen van annulering

Als u dit contract annuleert, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de kosten van levering (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de door ons aangeboden minst kostbare standaardlevering) onverwijld en uiterlijk 30 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te annuleren, terugbetalen. Wij kunnen een vergoeding inhouden voor waardevermindering van de goederen als het verlies het gevolg is van onnodige behandeling door u. Wij zullen de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel als dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders hebt ingestemd. In ieder geval zult u geen kosten dragen als gevolg van de terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling inhouden totdat we de goederen hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggestuurd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

U dient de goederen zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van uw annulering van dit contract, aan ons terug te sturen of te overhandigen.

Retouren kunnen alleen worden verzonden naar het volgende adres:
Nextrend GmbH, Rüdesheimer Str. 51, 65239 Hochheim, Duitsland.

De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de periode van 30 dagen is verstreken.

U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de goederen. De rechtstreekse kosten van het terugzenden van goederen die vanwege hun aard (goederen die door een transportbedrijf zijn geleverd) niet geschikt zijn voor retourzending per post, worden geschat op maximaal 99 euro.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen op een manier die verder gaat dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

 

Algemene informatie

1) Voorkom schade aan en vervuiling van de goederen. Stuur de goederen, indien mogelijk, terug in de originele verpakking met alle accessoires en alle verpakkingscomponenten. Gebruik indien nodig beschermende buitenverpakking. Als u niet meer in het bezit bent van de originele verpakking, gebruik dan geschikte verpakking die voldoende bescherming biedt tegen eventuele transportbeschadiging.
2) Stuur de goederen niet onder rembours terug.
3) Let op dat de bovengenoemde algemene informatie in sectie 1 en 2 geen voorwaarde is voor een effectieve uitoefening van uw recht om te annuleren.

 

B. Annuleringsformulier

Als u dit contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het op.

Nextrend GmbH
Rüdesheimer Str. 51
65239 Hochheim
Duitsland

Fax: +496145–5988339
E-Mail: [email protected]

Ik/Wij (*) geef/geven hierbij aan dat ik/wij (*) mijn/ons (*) verkoopcontract van de volgende goederen (*) /voor de levering van de volgende dienst (*) annuleer/annuleren,

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________
Naam van de consument(en)

________________________________________________________
Adres van de consument(en)

________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen invullen indien dit formulier op papier wordt ingediend)

_________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is