Ogólne Warunki Handlowe oraz informacje dla klientów

Spis treści

 1. Zakres obowiązywania
 2. Zawarcie umowy
 3. Prawo do odstąpienie od umowy
 4. Ceny i warunki płatności
 5. Warunki dostawy i wysyłki
 6. Odpowiedzialność z tytyułu wad (rękojmia)
 7. Realizacja kuponów promocyjnych
 8. Prawo stosowane, właściwość miejscowa sądu
 9. Kodeks postępowania
 10. Alternatywne metody rozstrzygania sporów

 

1) Zakres obowiązywania

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe spółki Nextrend GmbH (zwanej dalej "Sprzedawcą”) stosuje się do wszystkich umów zawartych między konsumentem lub przedsiębiorcą (dalej "Klient”) a Sprzedającym obejmujących swoim zakresem towary wystawione przez Sprzedającego w jego sklepie internetowym. Niniejszym za nieważne uznaje się stosowanie odrębnych warunków Klienta, chyba, że strony postanowią inaczej.

1.2 Konsumentem, w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych, które w przeważającej części nie mogą zostać zaliczone ani do działalności handlowej, ani do działalności związanej z wykonywaniem wolnego zawodu. Przedsiębiorcą, w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, jest osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa zdolna do czynności prawnych, która przy dokonywaniu czynności prawnych działa w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością handlową lub wykonywanym wolnym zawodem.

 

2) Zawarcie umowy

2.1 Opisy produktów przedstawione w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią wiążącej oferty z jego strony, lecz służą złożeniu wiążącej oferty przez Klienta.

2.2 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem formularza zamówień on-line dostępnego w witrynie sklepu internetowego Sprzedawcy. Polega to na tym, iż Klient, po umieszczeniu w wirtualnym koszyku wybranych towarów, a także po ukończeniu elektronicznej procedury złożenia zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku finalizującego proces, składa wiążącą prawnie ofertę zawarcia umowy w odniesieniu do towarów i/lub usług w koszyku.

2.3 Poza uruchomieniem przycisku finalizującego proces zamawiania, poprzez kliknięcie dodatkowego pola wyboru Klient potwierdza, że jego zamówienie podlega opłacie.

2.4 Sprzedawca przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży towaru wraz z numerem zamówienia w rozsądnym czasie po jej zawarciu.

2.5 Sprzedający może przyjąć ofertę Klienta w terminie pięciu dni

- poprzez przekazanie Klientowi potwierdzenia zamówienia w formie pisemnej lub tekstowej (faksem lub pocztą elektroniczną); decyduje wówczas data otrzymania potwierdzenia zamówienia przez Klienta lub

- poprzez dostarczenie Klientowi zamówionego towaru; decyduje wówczas data dostarczenia towaru Klientowi lub

- poprzez wezwanie Klienta do zapłaty po złożeniu przez niego zamówienia.

Jeśli zajdą co najmniej dwa z powyższych zdarzeń, umowa zostanie zawarta w momencie, w którym jedno z tych zdarzeń zajdzie jako pierwsze. Nieprzyjęcie przez Sprzedawcę oferty Klienta w wyżej podanym terminie będzie jednoznaczne z odrzuceniem oferty. Tym samym Klient nie będzie dłużej związany swoim oświadczeniem woli.

2.6 W przypadku gdy Klient w ramach procesu składania zamówienia online wybierze jako metodę płatności "PayPal Express”, wyda on jednocześnie, poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku, zlecenie zapłaty swojemu dostawcy usług finansowych. Wówczas Sprzedawca, z pominięciem postanowień, przyjmuje ofertę Klienta już w momencie, w którym Klient za pomocą kliknięcia odpowiedniego przycisku rozpoczął proces płatności.

2.7 Okres na przyjęcie oferty rozpoczyna swój bieg w dniu następującym po wysłaniu oferty przez Klienta, a kończy się z upływem piątego dnia następującego po wysłaniu oferty.

2.8 Podczas składania oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Sprzedającego, treść umowy zostanie po jej zawarciu zapisana przez Sprzedającego, a następnie przesłana Klientowi po wysłaniu jego zamówienia w formie tekstowej (np. mailem, faksem lub listownie). Sprzedający nie udostępni tekstu umowy w inny sposób. Jeżeli przed wysyłką zamówienia Klient utworzył konto użytkownika w sklepie internetowym Sprzedającego, dane dotyczące zamówienia zostaną zarchiwizowane na stronie internetowej Sprzedającego, a Klient będzie miał do nich bezpłatny dostęp za pośrednictwem chronionego hasłem konta użytkownika, do którego zalogować się można przy użyciu właściwych danych dostępowych.

2.9 Przed wiążącym złożeniem zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Sprzedającego, Klient może sprawdzić poprawność wprowadzonych danych poprzez uważne przeczytanie informacji wyświetlających się na ekranie monitora. Skutecznym technicznym sposobem pozwalającym na lepsze wykrycie błędnych danych może być użycie funkcji powiększania widoku w przeglądarce, która pozwoli powiększyć treść prezentowaną na ekranie monitora. Wprowadzone dane Klient może korygować w ramach elektronicznego procesu zamówienia za pomocą standardowych funkcji klawiatury i myszki do momentu wciśnięcia przycisku finalizującego proces zamówienia.

2.10 Umowa może zostać zawarta wyłącznie w języku polskim.

 

3) Prawo do odstąpienia od umowy

3.1 Konsumentom przysługuje zasadniczo prawo do odstąpienia.

3.2 Szczegółowe informacje związane z prawem do odstąpienia znajdują się w pouczeniu o prawie do odstąpienia udzielonym przez Sprzedającego.

 

4) Ceny i warunki płatności

4.1 Podane przez Sprzedającego ceny są cenami całkowitymi, podanymi w PLN. Zawierają one ustawowy podatek VAT. Ewentualne dodatkowe koszty dostawy i wysyłki są podane osobno w opisie danego produktu.

4.2 Klient ma do dyspozycji kilka sposobów płatności. Podane są one w sklepie internetowym Sprzedającego.

4.3 Jeżeli uzgodniono przedpłatę przelewem bankowym, płatność jest wymagalna natychmiast po zawarciu umowy, chyba że strony uzgodniły późniejszy termin płatności.

4.4 W przypadku wyboru metody płatności "PayPal” następuje realizacja płatności za pośrednictwem dostawcy usług finansowych "PayPal” (Europe) S.a.r.l.. et Cie S.C.A. 22-24 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg. Przy dokonywaniu płatności obowiązują warunki korzystania z serwisu PayPal zamieszczone pod adresem https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=pl_PL. Z warunków tych wynika między innymi wymóg, aby Klient otworzył konto PayPal, względnie dysponuje już takim kontem.

4.5 Klarna

Decydując się na dokonanie płatności przy pomocy usługi „Klarna” płatność jest realizowana za pośrednictwem firmy Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja (dalej „Klarna”). Więcej informacji oraz warunki firmy Klarna obowiązujące w tym zakresie znajdą Państwo w informacjach dotyczących płatności Sprzedającego, które są dostępne pod następującym adresem internetowym:

https://bernstein-badshop.com/pl/service/platnosc

4.6 Jeśli wybrano metodę płatności oferowaną za pośrednictwem usługi płatniczej "mollie", płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Holandia (dalej: "mollie"). O poszczególnych sposobach płatności oferowanych za pośrednictwem mollie Klient zostanie poinformowany w sklepie internetowym Sprzedawcy. W celu realizacji płatności mollie może korzystać z innych usług płatniczych, dla których mogą obowiązywać specjalne warunki płatności, o czym Klient może zostać odrębnie poinformowany. Dalsze informacje na temat "mollie" dostępne są w Internecie pod adresem https://www.mollie.com/.

 

5) Warunki dostawy i wysyłki

5.1 Dostawy towarów dokonuje się drogą wysyłki na adres dostawy wskazany przez Klienta, chyba, że strony postanowiły inaczej. Przy realizacji transakcji bierze się pod uwagę adres dostawy podany podczas składania zamówienia u Sprzedającego.

5.2 Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar pozostaje on własnością Sprzedawcy.

5.3 Jeżeli z informacji wysyłkowej w sklepie internetowym Sprzedającego nie wynika inaczej lub nie uzgodniono inaczej, dostawa w przypadku towarów dostarczanych drogą spedycyjną odbywa się „do krawędzi chodnika”, a więc do krawędzi publicznego chodnika najbliżej adresu dostawy.

5.4 Jeżeli dostawa nie dojdzie do skutku z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klient poniesie odpowiednie koszty Sprzedającego powstałe z tego tytułu. Nie dotyczy to kosztów wysyłki „tam”, jeśli Klient w skuteczny sposób skorzysta ze swojego prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku kosztów wysyłki zwrotnej obowiązuje regulacja zawarta w tym zakresie w pouczeniu o prawie do odstąpienia od umowy, pod warunkiem że Klient w skuteczny sposób skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy.

5.5 W przypadku gdy Klient występuje jako przedsiębiorca ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia sprzedanego towaru przechodzi na Klienta w chwili gdy Sprzedający wyda przedmiot spedytorowi, przewoźnikowi bądź innej osobie lub jednostce wyznaczonej do realizacji wysyłki. W przypadku gdy Klient występuje jako konsument ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia sprzedanego towaru przechodzi co do zasady dopiero w chwili przekazania towaru Klientowi lub osobie uprawnionej do odbioru towaru. W drodze odstępstwa od powyższego, w przypadku konsumentów ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia sprzedanego towaru przechodzi na Klienta już z chwilą wydania przez Sprzedającego przedmiotu spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub jednostce wyznaczonej do realizacji wysyłki, jeśli Klient zlecił wysyłkę spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie bądź jednostce wyznaczonej do realizacji wysyłki a Sprzedający nie wskazał wcześniej Klientowi tej osoby lub jednostki.

5.6 Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nieprawidłowego lub nienależytego zaopatrzenia własnego. Obowiązuje to tylko w przypadku, jeśli Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak dostawy i gdy zawarł on przy należytej staranności konkretną transakcję zabezpieczającą z dostawcą. Sprzedający podejmie wszelkie możliwe starania w celu pozyskania towaru. W przypadku braku dostępności lub jedynie częściowej dostępności towaru Kupujący zostanie o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony i niezwłocznie dojdzie do zwrotu świadczenia wzajemnego.

5.7 W przypadku odbioru osobistego Sprzedający najpierw informuje Klienta w e-mailu, że zamówiony przez niego towar jest gotowy do odbioru. Po otrzymaniu takiego e-maila Klient może po uzgodnieniu ze Sprzedającym odebrać towar w siedzibie Sprzedającego. W takim przypadku nie dolicza się kosztów wysyłki.

 

6) Odpowiedzialność z tytułu wad (rękojmia)

6.1 W przypadku wady przedmiotu zakupu obowiązują przepisy ustawowe dotyczące odpowiedzialności za wady. W drodze odstępstwa od powyższego obowiązują następujące postanowienia:

6.2 Jeżeli Klient występuje jako przedsiębiorca,
Sprzedający ma prawo wybrać rodzaj świadczenia dodatkowego;
w przypadku nowych towarów termin przedawnienia za wady wynosi jeden rok od dnia dostawy towaru;
w przypadku używanych towarów co do zasady wyklucza się powołanie na prawa i roszczenia z tytułu wad;
przedawnienie nie rozpoczyna ponownie biegu, gdy w ramach odpowiedzialności za wady dojdzie do wykonania dostawy zastępczej.

6.3 Jeżeli Klient występuje jako konsument, to w przypadku używanych towarów obowiązuje ograniczenie poniższych punktów: wyklucza się możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu wad, gdy wada wystąpiła dopiero po upływie roku od dnia dostarczenia towaru. Wad, które wystąpią w ciągu roku od dostarczenia towaru, można dochodzić w ustawowym okresie przedawnienia.

6.4 Wskazane w poprzednich punktach ograniczenia odpowiedzialności i skrócenia terminów nie obowiązują:
w przypadku rzeczy, które zgodnie z ich typowym przeznaczeniem zostały zastosowane w budowli i które spowodowały jej wadliwość,
w przypadku roszczeń odszkodowawczych i roszczeń o zwrot nakładów Klienta, a także
w przypadku podstępnego przemilczenia wady przez Sprzedającego.

 

7) Realizacja kuponów promocyjnych

7.1 Kupony z określoną datą ważności, które są rozdawane nieodpłatnie przez Sprzedającego w ramach akcji reklamowych, a nabywane bez ich zakupu przez Klienta (dalej „kupony promocyjne”), można zrealizować wyłącznie w sklepie internetowym Sprzedającego i tylko w podanym terminie.

7.2 Poszczególne produkty mogą być wyłączone z akcji kuponowej, jeśli z treści kuponu promocyjnego wynika odpowiednie ograniczenie.

7.3 Kupony promocyjne można zrealizować wyłącznie przed sfinalizowaniem zamówienia. Późniejsze ich rozliczenie nie jest możliwe.

7.4 Na każde zamówienie przypada tylko jeden kupon promocyjny.

7.5 Wartość towaru musi odpowiadać co najmniej kwocie kuponu promocyjnego. Jeżeli kupon nie zostanie zrealizowany w całości, pozostała na kuponie kwota nie zostanie zwrócona przez Sprzedającego.

7.6 W przypadku gdy wartość kuponu promocyjnego okaże się niewystarczająca do opłacenia zamówienia, do uregulowania kwoty różnicy można wybrać którąś z pozostałych metod płatności oferowanych przez Sprzedającego.

7.7 Kwota widniejąca na kuponie promocyjnym nie zostanie wypłacona w gotówce ani oprocentowana.

7.8 Kupon promocyjny nie podlega zwrotowi, jeśli Klient w ramach przysługującego mu ustawowego prawa do odstąpienia od umowy dokona zwrotu towaru, który w części lub całości opłacił przy użyciu kuponu promocyjnego.

7.9 Kupon promocyjny można przenieść na inną osobę. Sprzedający może ze skutkiem zwalniającym go ze zobowiązania spełnić świadczenie na rzecz danego posiadacza kuponu, który realizuje kupon promocyjny w sklepie internetowym Sprzedającego. Powyższe nie obowiązuje w przypadku posiadania przez Sprzedającego wiedzy bądź niewiedzy wynikającej z rażącego niedbalstwa o braku uprawnienia, niezdolności do czynności prawnych lub braku uprawnienia do reprezentowania danego posiadacza kuponu.

 

8) Prawo stosowane, właściwość miejscowa sądu

8.1 Jeżeli Klient występuje jako przedsiębiorca w rozumieniu punktu 1.2, wówczas dla wszystkich stosunków prawnych między stronami stosuje się – z wykluczeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów – prawo państwa, w którym Sprzedawca ma siedzibę swojego przedsiębiorstwa, a dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszej umowy wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla miejsca siedziby przedsiębiorstwa Sprzedawcy.

8.2 Jeżeli Klient występuje jako przedsiębiorca w rozumieniu punktu 1.2, wówczas dla wszystkich stosunków prawnych między stronami stosuje się – z wykluczeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie umów międzynarodowego zakupu towarów ruchomych – prawo państwa, w którym Sprzedawca ma siedzibę swojego przedsiębiorstwa, a dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszej umowy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca siedziby przedsiębiorstwa Sprzedającego.

 

9) Kodeks postępowania

Sprzedający przestrzega zasad inicjatywy eCommerce „Uczciwość w handlu”, które są dostępne na stronie https://www.fairness-im-handel.de/teilnahmebedingungen.
Sprzedający przestrzega kryteriów jakościowych „EHI Geprüfter Online-Shop” instytutu EHI Retail Institute GmbH, które są dostępne do wglądu na stronie http://www.shopinfo.net/haendler/kriterien/index.html.
Sprzedający przestrzega kryteriów jakościowych Trusted Shops, które są dostępne do wglądu na stronie http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_pl.pdf.

 

10) Alternatywne metody rozstrzygania sporów

10.1 Komisja UE udostępnia w internecie pod poniższym linkiem platformę służącą do rozstrzygania sporów z e-sklepami: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Platforma ta pełni funkcję adresu kontaktowego, służącego do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów kupna lub umów na świadczenie usług zawartych online, w których stroną jest konsument.

10.2 Sprzedawca nie jest ani zobowiązany, ani gotowy do uczestnictwa w postępowaniu pojednawczym przed jednostką rozstrzygania sporów konsumenckich.

 

 

KABINA PRYSZNICOWA EX416 / DX416
KABINA PRYSZNICOWA EX101
10 LAT GWARANCJI - WARUNKI GWARANCJI

Prosimy o staranne przechowywanie wszystkich dokumentów, ponieważ stanowią one integralną część umowy zakupu.

Jako nabywca kabin prysznicowych modeli EX416 / DX416 / EX101 do użytku osobistego, otrzymujesz 10-letnią gwarancję na jakość materiału i powierzchni, bezpieczeństwo funkcjonalne oraz fachowe wykonanie tego produktu i jego komponentów.

Nazwa i adres gwaranta:
Gwarantem jest Nextrend GmbH, Weiherstraße 1, 65439 Flörsheim a.M., Niemcy

Odniesienie do praw konsumenta:
Ustawowe prawa konsumenta w przypadku wad nie są ograniczone przez niniejszą gwarancję. Można ich dochodzić bezpłatnie.

 

Warunki gwarancji:

1.
Gwarancja dotyczy wyłącznie nowych towarów. Produkty tzw. ekspozycyjne są wyłączone z gwarancji, ponieważ nie odpowiadają już stanowi nowemu ze względu na możliwe użytkowanie i efekty demonstracyjne.

2.
Gwarancja obejmuje jakość materiału i powierzchni, bezpieczeństwo funkcjonalne oraz fachowe wykonanie produktu i jego komponentów. Gwarancja obejmuje szkło, zawiasy, profile ścienne i wsporniki.

Nie obejmuje ona utrzymania nowego stanu.

3.
Gwarancja obowiązuje wyłącznie na rzecz kupującego, który nabył towar na własny użytek. Jest ona niezbywalna i rozciąga się na zakres terytorialny prawa obowiązującego w momencie zawarcia umowy kupna. Roszczenia wykraczające poza ten zakres są wykluczone.

4.
Niniejsza gwarancja jest realizowana według uznania gwaranta poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów produktu. Gwarancja nie obejmuje całego zakresu dostawy i nie obejmuje montażu.

5.
Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy produkt został prawidłowo przetransportowany i prawidłowo zmontowany przez wyspecjalizowaną do tego celu firmę. Wysoki poziom użytkowania i korzyści funkcjonalne zapewnia wyłącznie precyzyjny montaż przez wyspecjalizowany personel oraz profesjonalne dostosowanie prysznica i jego profili ściennych do warunków konstrukcyjnych.

W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń wynikających z błędów obsługi lub zmian w warunkach profesjonalnego montażu lub materiałów eksploatacyjnych, gwarancja jest wyłączona.

Jeśli istnieją zalecenia producenta dotyczące pielęgnacji produktu, uszkodzenia powstałe w wyniku stosowania produktów innych firm niezalecanych przez producenta (np. impregnatów lub środków pielęgnacyjnych niezalecanych przez producenta, tkanin i materiałów, które nie są odporne na odbarwienia) są wyłączone z gwarancji.

6.
Gwarancja wygasa po upływie dziesięciu lat od daty dostarczenia produktu kupującemu. Termin ten nie ulega zawieszeniu ani przerwaniu przez inne świadczenia - takie jak dochodzenie ustawowych uprawnień z tytułu rękojmi.

Jeżeli gwarant nie dysponuje w międzyczasie częścią zamienną ze względu na zmianę modelu produktu, może on według własnego uznania świadczyć usługę gwarancyjną w inny sposób, na przykład poprzez dostarczenie funkcjonalnie podobnego komponentu kolejnego modelu. Jeśli nie jest to możliwe lub uzasadnione dla gwaranta, roszczenie gwarancyjne kupującego wygasa bez wymiany.

 

Zgłoszenie roszczenia gwarancyjnego:

Roszczenie z tytułu gwarancji należy zgłosić gwarantowi na piśmie lub w formie tekstowej, przedkładając dokument zakupu, który uznaje się za dokument gwarancyjny. Nabywca musi opisać okoliczności i udowodnić je za pomocą istotnych dokumentów i zdjęć.

Po otrzymaniu oświadczenia gwarant w ciągu dwóch tygodni oświadczy kupującemu, czy roszczenie gwarancyjne zostało uznane. Gwarant lub zlecona przez niego osoba trzecia musi mieć prawo do oględzin produktu na miejscu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, aby móc sprawdzić zasadność roszczenia.

 

Gwarancja nie obejmuje:

 • Normalnego i naturalnego zużycia produktu
 • Części zużywające się, takie jak krawędzie prysznica, listwy podłogowe
 • Uszkodzenia spowodowane przez kupującego w wyniku normalnego i naturalnego zużycia
 • Niewłaściwe modyfikacje dokonane przez osoby nieupoważnione
 • Nietypowe, np. komercyjne użytkowanie poza prywatnym obszarem mieszkalnym
 • Niewłaściwe obchodzenie się z ciepłem, wilgocią, płynami i środkami pielęgnacyjnymi
 • Umyślne zniszczenie, niewłaściwe użycie lub przypadkowe uszkodzenie
 • Wszelkie zmiany spowodowane przez środki zawierające kwasy, rozpuszczalniki lub alkohole
 • Cechy produktu typowe dla towarów, które nie stanowią wady materiałowej
 • Dodatkowe usługi świadczone w związku z naprawą wady materiałowej naprawy wady materiałowej, planowania i instalacji/montażu.